O paisi tuornu


Iu di luntanu o ma paisi tuornu,
mi para stranu supra dda montagna,
è di sira e para un suonnu:
na curuna e luci e scuru ntuornu.

E m'avvicinu e piensu a cu è ca 'ncuontru,
l'amici ca lassai quannu ddu iuornu
ppi distino iu luntanu vaiu,
ma finarmenti ora ca mi staiu.

Na passiata a chiazza e ragiunari
di chiddu ca si dicia: de novità.
se un fussa veru e comu na città
senza cchiu n'amicu! E chi vinni a fa'?

Ma si ch'è veru, u ma paisi è cca,
c'è ddu castieddu ca supra punta sta.
Ppi distinu di luntanu tuornu
e finarmenti ora ca mi duormu.

Na palla russa propriu dda na punta,
Chi bellu suli stamatina spunta
E a montagna tutta ianca
Di luntanu idda fuma stanca.

A chiazza para quasi quasi a stissa,
ma nun c'è nuddu chi succeda cca?
Di Fulippu e tanu iu addumannu:
-unu muriu e l'autru partiu st'annu.

Ni stu paisi para tuttu viecchiu,
uardu no specchiu e mi taliu l'età;
È già sira e poi è nautru iuornu,
Ma finarmenti ora cca mi duormu.
A Merica

Era d'aprili u suli già spuntava,
mentri uardava u puortu salutava
e l'aria frisca a faccia accarezzava,
u mari lisciu a navi lu tagghiava.

Mentri lassava chiddu ca sapia,
all'avventura tristi già m'innia.
L'amuri miu ca s'alluntanava
e ppo' travagghiu a terra salutava.

A Merica, a Merica!
Che ranni e ricca, quantu è bella a Merica!
A Merica, a Merica!
Che ranni e ricca mi nni vaiu a Merica!

Piensu, di maggio i rosi già sciuruti
e i campagni i virdi già vistuti
e i linineddi allegri di vulari
no cielu azzurru c'acculura u mari.

E m'alluntanu e piensu a ddu barcuni
unni, curiusu iu, l'uocchi spincia,
quannu affacciata idda m'arridia:
ancora oggi iu ti viu, Maria!

A Merica, a Merica!
Che ranni e ricca, quantu è bella a Merica!
A Merica, a Merica!
Che ranni e ricca mi nni vaiu a Merica.

Ora scavata a facci aiu di l'età,
curriennu viu ca u tiempu si nni va.
Di sordi ora problemi nun ci nn'è,
ma senza amuri, ma chi vita eni?
Scecchi

Na vota era 'importanti
A genti travagghiava
E tutti i forestieri
Cca vinienu a visitari

Chistu paisi bellu
Ccu antichi chiesi, ranni
E ccu Fulippu Santu
Prutitturi e nuostru vantu.

Ma chi succeda cca
Li scecchi su cavaddi?
Ni stu paisi stranu
Cu è ca ragghia ora cumanna.

Ma chi succede cca
Liuna nun ci nn'è
Nisciti di li tani
O arristamu senza pani.

E ni vuliemmu beni
Cu tutti i nostri peni.
E o spissu belli festi,
ppi li feri quantu testi

E' di carusi tutti
Iucammu assai cuntenti.
E ccu l'amici i ranni
Si cuntavanu l'affanni.

E quantu paisani
S'innieru disfiziati,
tutti pirsuni buoni
ca circavunu lu pani.

E ancora n'ha finutu
Travagghiu nun ci nn'è
E genti senza testa,
chi puonu fari? Fanu festa.
Contrastu


Zitu:
Sienti giuiuzza sienti
a chiddu ca t'a diri,
giuiuzza bedda mia
nun mi fari suffriri.

Aieri mi dicisti:
suddu me matri nescia,
suddu me matri nescia
allura appò n'innimu.

Ora to matri 'un c'eni,
suddu ni nn'amu a ghiri
aspetta sulu a tia
nun mi fari suffriri.

U liettu eni già prontu
Ccu lu cafè accantu,
laviti prestu e cangiti,
ca ni nn'avimu a ghiri.

Zita:
Ninuzzu bieddu e duci
Sienti 'nzocchi ti dicu,
Ninuzzu bieddu e duci
M'accuntintari tu.

Quannu ni maritami.
m'ha fari na vistina
ccu li vrazzudda e fori
di sita supraffina.

A vuogghiu curta e stritta,
a vuogghiu 'nsina ccà,
Ninuzzu bieddu e duci
m'accuntintari tu.

Vuogghiu stu cuozzu lisciu
u cuozzu spinnacchiatu
u russu su pra e labbra
e nivuru nna ll'uocchi.

Se voti ogni bimana,
o teatru m'a purtari,
e appò ogni duminica
Ni nnimu a divirtiri

Appò ppi li surbizza
vuogghiu na cammarera,
ppi fari di mangiari
vuogghiu na cucinera.

Ora Ninuzzu dimmi
se chistu lu po' fari,
Ninuzzu bieddu e duci,
M'accuntintari tu.

Zitu:
'Ngrasciata 'nzulintissima
chisti proposti sunu?
accussi mancu abbasta
Na vurza senza funnu.

Chi sugnu u re di coppi
di mazzi o di dinari,
oppuri ca de piccioli
nun sacciu 'nzocchi a fari?

Chiuttuostu dammi a nieddu
ca iu a tia ti detti
ca iu nun sugnu pani
Buonu ppì li to dienti.

Va ddà, va cerchitillu
Ssu ricchu pussidenti,
ca iu nun sugnu pani
buonu ppì li to dienti.
Nun piezzu i luna

Nun piezzu e luna e anticchia e mari
E na chitarra ppi sunari
Na sirinata, e a mezza vuci
Quattro paroli duci duci.
Quattro paroli duci duci.

Chi è stu bisuognu di cantari?
Chi è sta gran smania e ti parrari?
Chi è sta canzuna ca ti cantu
E ccu lu vientu ti la mannu?
E ccu lu vientu ti la mannu?

L'acqua e o fuocu insiemi un puonu stari
Eppuru corchi vota si po fari:
Se mietti na montagna 'mmienzu o mari,
però un mari e na muntagna rari.

Na terra gialla e l'aria supraffina
Ccu aranci, lumì, miennuli e racina,
se cierchi anticchia tu la po' truvari,
dda terra unni l'amuri po cantari.

Ddi uocchi to su un mari funnu
E tuttu iuornu mi sprufunnu
E finarmenti quannu duormu
A tia vicinu appò m'insuonnu.
A tia vicinu appò m'insuonnu.

Tu si na fata ca m'incanta
Si na sirena ca mi canta
Stu cori miu sta ppi scoppiari
Amuri miu, t'aiu a vasari.
Amuri miu, t'aiu a vasari.
A zita intra

Quannu u suli si nni trasi
Nescia a luna e tu mi vasi
Iu ti dicu, chi ti pigghia?
Arrispunni: bedda figghia,
è na prova di st'amuri,
vuogghiu sentiri u sapuri
di sta vucca duci duci.

Bieddu figghiu, quantu arduri
Se ti carmi stu caluri
Iu ti dicu c'amu a fari:
a me patri tu a parrari,
ziti intra finarmenti
n'amu a fari tiempu nenti
e poi tuttu si po' fari.

Quannu aspetti u desiderio
È cchiu bellu assai
Quannu arriva finarmenti
Chi piaceri c'è!

E allura vasimi e allura strincimi
Mangia sta fragola di chistu amuri
E allura vasimi e allura tocchimi
sienti stu battitu di chistu cori.

Quannu u cavudu eni forti
Na ranita tu mi porti
N'assittamu a tavulinu,
a me amma t'avvicinu,
c'eni cavudu e tu sudi
fussa miegghiu stari nudi
Ma dumani si po fari.

Quannu u friddu si nni vena
iu t'ammitu e vieni a cena
mangi frittuli arrustuti
e cco vinu a siti astuti
poi me patri s'annummiscia
tu mi stinci a manu liscia
un vasuni mu po dari.
Palluni

Cco vistitieddu e a sigaretta 'mmucca
A chiazza iddu talia di cca e di ddà,
un piezzu di novanta chi ci ha far?
Ormai si senta quasi un potestà.

Camina ccu l'amici cchiu importanti
e nun saluta a nuddu, chi po far?
A 'mmienzu a genti giusta iddu ci sta,
cu tutti lautri nun si po sprecar.

Cu dintra un ci avi nenti d'aria ci nni va
E di palluna ruossi, fruttu i sta società
Quant'è ca n'amu vistu? Chi ci po' fari tu?
Ma basta un purtusiddu,
sdisunghia e nun c'è cchiù.

Se l'arbulu eni carricu s'abbassa 'ppi bontà,
Ma se nun ci avi frutti, ca cima additta sta.
E l'uomini su i stissi; se ci anu qualità
rispettunu li genti, modesti su di cchiù.

Ca machina 'mportanti si nni va
E quannu scinna a sceneggiata fa.
Anu a sapiri tutti cu iddu è:
unu ca cunta, miegghiu nun ci nn'è.

Di mmiernu, iddu co cappuottu blu
ca squatra e cavallacci, va o cafè.
È u so mumentu, miegghi nun ci nn'è.
Manu 'nsacchetta: - pagu iu va be?

Di destra o di sinistra chi ci fa?
Dirittu o stuortu? Vai di cca o di ddà?
Su tutti piccolezzi di cu nun sa
Ca unu spiertu sempri ntesta sta.

Chistu è u fruttu da democrazia
A parintela longa è gran fortuna
Se spiertu o babbu chi mportanza ha?
Bastunu i vuoti, e diri sempri sì.

 


Al paese torno

Io da lontano al mio paese torno,
mi sembra strano sopra quella montagna,
è sera e sembra un sogno:
una corona di luci e scuro intorno.

Mi avvicino e penso a chi incontrerò:
gli amici che lasciai quando quel giorno
per destino andai lontano;
ma finalmente ora starò qui.

Una passeggiata in piazza per conversare
su ciò che si dice: sulle novità.
E se non fosse vero? E come in città
senza più un'amico! Ma che son venuto a fare?

Ma si ch'è vero, il mio paese è qua,
c'è quel castello che sta sulla vetta.
Per destino, da lontano, ritorno
e finalmente ora qua io dormo.

Una palla rossa proprio là sulla punta.
Che bel sole stamattina spunta!
E la montagna tutta bianca
da lontano fuma stanca.

La piazza sembra quasi uguale,
ma non c'è nessuno! Che succede qua?
Chiedo di Filippo e Gaetano:
Uno è morto e l'altro è partito quest'anno.

In questo paese sembra tutto vecchio,
guardo allo specchio e mi vedo l'età.
E' già sera e poi è un'altro giorno,
ma finalmente ora qua io dormo.
L' America

Era d'aprile, il sole era già spuntava,
mentre guardavo il porto salutavo
e l'aria fresca la faccia mi accarezzava,
il mare liscio la nave lo solcava.

Mentre lasciavo quello che conoscevo,
all'avventura,triste, me ne andavo .
L'amore mio che si allontanava
e per lavoro la terra salutavo.

L' America! L' America!
Quanto è grande e ricca! Quanto è bella l'America!
L' America! L' America!
Quanto è grande e ricca! Me ne vado in America.

Penso, a maggio e alle rose già fiorite,
alle campagne di verde già vestite
e alle rondini, allegre di volare,
nel cielo azzurro che colora il mare.

Mentre mi allontano penso a quel balcone
dove, curioso, gli occhi alzavo,
quando, affacciata, mi sorrideva:
ancora oggi ti vedo, Maria!

L' America! L' America!
Quanto è grande e ricca! Quanto è bella l'America!
L' America! L' America!
Quanto è grande e ricca! Me ne vado in America.

Ora ho la faccia scavata dall'età,
vedo che il tempo veloce se ne va.
Ora di soldi problema non ce n'è,
ma senza amore, ma che vita è?
Asini
Un tempo era importante
La gente lavorava
E molti forestieri
Venivano a visitarlo.

Questo bel paese
Con antiche e grandi chiese
Con Filippo Santo
Protettore e suo vanto.

Ma che succede qui?
Gli asini sono cavalli?
In questo paese strano
Chi raglia ora comanda!

Ma che succede qui?
Leoni non c'è ne sono?
Uscite dalle tane,
O resteremo senza pane!

Ci volevamo bene
Con tutti i nostri affanni.
E spesso belle feste
Per le fiere, quante persone?

Da banbini tutti
Giocavamo assai contenti.
E con gli amici, i grandi,
Si raccontavano gli affanni.

Oh! Quanti paesani
sono andati via per disperazione!
Tutte persone buone
che cercavano il pane.

E ancora non è finita:
lavoro non ce n'è.
E persone senza testa,
che possono fare? Fanno festa.
Contrasto
Fidanzato:
Ascolta, gioia mia,
debbo dirti una cosa,
gioia bella mia,
non farmi soffrire.

Ieri mi hai detto :
"se mia madre esce,
se mia madre esce,
allora possiamo fuggire".

Adesso tua madre non c'è,
se dobbiamo andarcene,
dipende solo da te.
Non farmi soffrire.

Il letto è già pronto
Con il caffè già fatto.
Preparati presto
Che dobbiamo andarcene.

Fidanzata:
Ninuccio, bello e dolce,
ascolta ciò che ti dico,
Ninuccio, bello e dolce,
tu mi dovrai accontentare.

Quando ci sposeremo
Mi dovrai comprare un abito
Senza maniche,
Di seta sopraffina.

Lo voglio corto e stretto,
sopra le ginocchia.
Ninuccio, bello e dolce,
mi dovrai accontentare.

Voglio il collo liscio
E i capelli al vento,
il rosso sulle labbra
e il nero sugli occhi.

Sei volte la settimana
Al teatro mi dovrai portare.
E poi, ogni domenica,
andremo a divertirci.

Per i mestieri
Voglio una cameriera,
per fare da mangiare
voglio una cuoca.

Ora, Ninuccio, dimmi
Se tutto ciò lo puoi fare!
Ninuccio, bello e dolce,
tu mi devi accontentare.

Fidanzato:
Sporca e insolente!
Queste sono proposte da fare?
Così non basterebbe
Una borsa senza fondo.

Che sono il re di coppe,
di mazze o di denari,
o forse che, dei soldi
non so quel debbo fare?

Piuttosto dammi l'anello
Che ti ho regalato
Perché non sono pane
Per i tuoi denti.

Vai a cercartelo,
un ricco possidente,
perché io non sono pane
buono per i tuoi denti.

I come back to my town

I come back to my town from far away,
It looks strange on top of that hill,
It's evening and it's like a dream:
a crown of lights and darknees all around.

I come near and I think of the people I'll meet:
the friends I left when one day,
for destiny, I went far away;
but at last I'll stay here.

A wolk in the square to talk
about what the people say: about the news.
What if it is not true? And it like in a city
without a friend! Why have I come back ?

But yes, it's true! My town is here!
There's the castle up the hill.
For destiny I come back from far away
and at last I dream here.

A red ball just at the top.
What a wonderfull sun is rising!
And the white mountain
from far away is tired of smoking.

The square looks the same itselfs,
but there is no one! What happening here?
I ask for Filipppo and Gaetano:
One is dead and other has left this year.

In this town all thinks look old,
I look at myselft in the mirror and I see my age.
It's already evening and then another day will come,
but here I dream at last.


The America

It was April, the sun was already rising,
while I was looking towards the harbour I waved
and the fresh air gently stroke my face,
the ship ploughed the smooth sea.

While I was leaving what I knew,
I ventured out sad and lonely.
My love was parting from me
And for work I was waving goodbye to my land.

America! America!
How big and rich! How beautiful America is!
America! America!
How big and rich! I go to America!

I think of May and of the bloomed roses,
the country dressed in green
and the swallow, eager to fly,
in the blue sky that colours the sea.

While I drift away I think of that balcony
where I directed my curiou eyes
when she appeared and smiled to me:
I still see you,Maria!

America! America!
!How big and rich! How beautiful America is!
America! America!
How big and rich! I go to America.

Now that my face is wrinkled from ageing,
I see time running fast.
Now I have no worries about money,
but without love, what life is this?

Donkeys


Once my town was important
The people worked
And many foreigners
Come to visit.

This beautiful town
With grand antique churches
Is most proud to have S.Philip
As it's patron saint.

But, what is going on here?
Are donkeys horses?
In this strange town
Those who bray, have the power!

But, what is going on here?
Aren't there any lions?
Come out from your den,
Otherwise we remain without food!

We loved each other
With all our worries
Often, there were good feast,
For the cattle fairs, how many people?

When we were boys,
we played happly
The adults ,with the friends,
were told their worries.

Oh! How many fellow townsman
have left out of despair!
All good people
looking for thier bread.

And that is not the end:
Still now there is no work.
And people without brain
What coud they do? They just feast.